มูลนิธิบูรณะนิเวศ

โรงงานกำจัดขยะ จ.ภูเก็ต (10-11 ธ.ค. 53)

โรงงานกำจัดขยะ จ.ภูเก็ต

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บตัวอย่างจากพื้นที่รอบๆ โรงงานกำจัดขยะ เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และวลัยพร มุขสุวรรณ
(10-11 ธันวาคม 2553)