มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


ทำไม “เตาเผาขยะ” จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (2553)

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(2553)

อ่านต่อ...

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (พฤษภาคม 2548)

ดาวัลย์ จันทรหัสดี
นนท์ พลางวัน
เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
แสงจันทร์ สีดำ
สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์

(พฤษภาคม 2548)

อ่านต่อ...

หนังสือ "ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย" (พฤษภาคม 2558)

บันทึกการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2557
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฅ

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์: บรรณาธิการ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ: จัดพิมพ์
(พฤษภาคม 2558)

อ่านต่อ...

"สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง": แถลงข่าวผลวิจัยโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (15 มิ.ย. 58)

เอกสารประกอบการแถลงข่าว: ผลการวิจัย "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง"
โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ

15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ปละแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...