มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (เม.ย. 58)

กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม: เมษายน 2558)

อ่านต่อ...

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

อ่านต่อ...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (29 พ.ค. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูล และเจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวม 2 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

อ่านต่อ...

แถลงการณ์: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (9 พ.ค. 59)

องค์การและเครือข่ายชุมชนร่วมลงนามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและบริษัทเหมืองแร่จำนวนหนึ่งยุติการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชน รวมถึงร้องขอให้รัฐบาลไทยเสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษย ชนในชุมชน และประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(9 พฤษภาคม 2559)

อ่านต่อ...

บทความ: "เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (มิ.ย. 44)

โดย กลุ่มพิทักษ์รักท้องถิ่น และกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2544

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "สัมมนาเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
จัดทำและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

29 มีนาคม 2559

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัคร "ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม" ประจำปี 2559 (19 ก.ย. 58)

ดำเนินการโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเช็ก 
สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

(ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558)

อ่านต่อ...