มูลนิธิบูรณะนิเวศ

บันทึกการสัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 3 (21 ต.ค. 56)

บันทึกการแถลงผลการศึกษา"สารตะกั่วในสีทาอาคารและในเด็ก”
และการสัมมนาเรื่อง “สีปลอดสารตะกั่ว นโยบายที่เป็นจริงได้"

 

ช่วงที่ 3: การให้ความเห็นต่อผลการศึกษา และร่วมอภิปราย

โดย

• คุณเบญจมาพร เอกฉัตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• คุณชัยสิทธิ์ บุญกัน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• คุณทัศนีย์ แน่นอุดร บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ
• คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

 ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงศา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

นำเสนอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย