มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 1 (21 ต.ค. 56)

บันทึกการแถลงผลการศึกษา"สารตะกั่วในสีทาอาคารและในเด็ก”
และการสัมมนาเรื่อง “สีปลอดสารตะกั่ว นโยบายที่เป็นจริงได้"

 

ช่วงที่ 1: การแถลงผลการศึกษา "ปริมาณตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร พ.ศ. 2556"

โดย วลัยพร มุขสุวรรณ นักวิจัย และรองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

นำเสนอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย