มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เราชื่อ "ปรอท" (4 ก.ค. 60)

เราชื่อ "ปรอท"


ภาพสไลด์การ์ตูนว่าด้วย "สารปรอท"โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ภาพประกอบโดย กานต์ ทัศนภักดิ์

อินโฟกราฟิกเพิ่มเติม (โดย ipen.org) :

(1) ต้นทุนของสารปรอทกับอนาคตของเรา
(2) ภาระค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลล่าร์ ที่ชุมชนทั่วโลกต้องแบกรับจากมลพิษของปรอท

 (4 กรกฎาคม 2560)