มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (ตุลาคม 2562)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง

มูลนิธิบูรณะนิเวศ หรือ EARTH (Ecological Alert and Recovery - Thailand) เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจมุ่งเน้นงานวิชาการ และสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษและสารอันตรายให้ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ใกล้ชิดความเสี่ยง หรือคนชายขอบ ซึ่งต้องเผชิญ/ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความเดือดร้อน ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นให้ได้รับความช่วยเหลือ การเยียวยา หรือการชดเชยที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตและลักษณะงาน

(1) ทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Scientist) ทำงานค้นคว้าข้อมูล ออกแบบการเก็บข้อมูล และศึกษาวิจัย โดยประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการติดตามเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรม

(2) สำรวจสภาพปัญหา เก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และทำงานร่วมกันกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมการอบรม การจัดเวทีวิชาการ  การวิจัยเชิงคุณภาพ และอื่นๆ

(3) รณรงค์ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ ขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย และส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ

(4) ติดตามนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมี พิษวิทยา ชีววิทยา สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) มีความสนใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาจากมลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการของเสีย

(2) มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาคสังคม

(3) ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์ทำงาน แต่หากเคยมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(4) สามารถเดินทางไปปฏิบัติในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาได้

(5) หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด - อ่าน - เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตและลักษณะงาน

(1) สำรวจ รวบรวม และติดตามข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม

(2) ประสานงานและทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษฯ

(3) ส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและภาครัฐ

คุณสมบัติ

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีความสนใจต่องานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาจากมลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการของเสีย

(2) มีความสามารถในการค้นคว้า-รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

(3) มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาคสังคม

(4) หากมีประสบการณ์ในการทำงาน มีความสามารถในการเขียนข่าวและงานวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(5) สามารถเดินทางไปปฏิบัติในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาได้

(6) หากไม่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดังที่กล่าวมา และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดี ทางมูลนิธิยินดีพิจารณา

 

อัตราเงินเดือน: อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของทั้งสองตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์ (หากมี)

ระยะเวลาของการสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการพิจารณาครบทุกอัตราที่ต้องการ

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนง โดยส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมด้วยประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae – CV. หรือ Resume) เอกสารที่เกี่ยวข้อง และประวัติการทำงาน (หากมี) มาที่

"มูลนิธิบูรณะนิเวศ"

E-mail: earth@EarthThailand.org โดยแจ้งที่หัวเรื่อง (subject) ให้ชัดเจนว่า “สมัครงาน”

หรือ โทรสาร: 02-952-5062 โดยระบุในใบปะหน้าอย่างชัดเจนว่า “สมัครงาน”

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-952-5061 (คุณอัครพล หรือคุณเพ็ญโฉม)

 

ช่องทางติดตามข้อมูลและงานของมูลนิธิ:  

www.EarthEhailand.org 

www.Facebook.com//EarthEcoAlert