มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย" 4 ต.ค. 62 (1 ต.ค. 62)

การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมจัดโดย  เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (คสสส.) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่  มูลนิธิบูรณะนิเวศ  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน  สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียนและกล่าวต้อนรับ

09.00 - 09.15 น.           กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

09.15 - 12.15 น.           การนำเสนอและอภิปราย

1) ภาพรวมปัญหาและผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย

โดย คุณบำเพ็ญ ไชยรักษ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 

2) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษจากกิจการเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย

โดย คุณสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อ.วังสะพุง จ.เลย

3) มุมมองทางวิศวกรรมในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนกรณีเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย

โดย ผศ. ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4) มุมมองทางสุขภาพ ความเสียหาย การฟื้นฟู และการเฝ้าระวังสุขภาพ

โดย ดร. พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

5) มุมมองทางเศรษฐกิจ การทำเหมืองแร่ทองคำ ไม่คุ้มค่าการลงทุน

โดย รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV

ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยน

 

12.15 - 13.15 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 - 15.15 น.

การเสวนาหัวข้อ “ข้อพิจารณาและข้อเสนอต่อนโยบายการบริหารจัดการแร่ และกลไกทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และชดเชย”

ผู้ร่วมเสวนา

1)  ผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*

2)  ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ*

3)  คุณส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความและผู้ประสานงาน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

4)  ดร. นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5)  ดร. อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย อาจารย์กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยน

 

15.15 – 15.30 น. 

สรุปและปิดการสัมมนา

โดย ศ. สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

(หมายเหตุ: * รอการยืนยัน)

 

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง (ภายในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562)

E-mail: kanchana.earth@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-952-5061, 085-110-9350