มูลนิธิบูรณะนิเวศ

คนกรุงฯรู้ยัง! ราชกิจจาประกาศแล้วติดดาบผู้ว่าฯ กทม. เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย (17 ก.ย. 62)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 17 กันยายน 2562
คนกรุงฯรู้ยัง!ราชกิจจาประกาศแล้วติดดาบผู้ว่าฯกทม.เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

 วันนี้ (17 กันยายน 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 233 ง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใหม่นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

           ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแก้ไขเพิ่มเติมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย มีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 ประเด็น คือ

           ประเด็นที่ 1 ยกเลิกความในบทบัญญัติข้อ 6 เดิม และให้ใช้ข้อ 6 ที่แก้ไขใหม่ ระบุถึงรายละเอียดการจำแนกลักษณะของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 3 ประเภท (รายละเอียดตามตาราง)

           ประเด็นที่ 2 เพิ่มเติมข้อบัญญัติที่ 6/1 กำหนดให้คำนวณปริมาณน้ำเสียในอัตรา 80 % ของน้ำที่ใช้ อาทิ จากน้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่น โดยให้อำนาจผู้ว่าฯกทม.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ โดยคิดเป็นรายเดือน และอาจกำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทใดประเภทหนึ่งก่อนก็ได้ หากเห็นสมควร

            ประเด็นที่ 3 ยกเลิกความในข้อ 8 วรรคสามในข้อบัญญัติเดิม และให้ใช้ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียไปชำระค่าธรรมเนียมใน 30 วัน หากพ้นกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวจนกว่าจะชำระ และ

           ประเด็นที่ 4 ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ข้อบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ว่าฯกทม.ออกระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานคร 6 ฉบับเพื่อรองรับการปฎิบัติตามข้อบัญญัตินี้