มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ยุตินำเข้าวัตถุอันตราย "พาราควอต" (25 เม.ย. 62)

Nation TV 25 เมษายน 2562
ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้ยุตินำเข้าวัตถุอันตราย "พาราควอต"

ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ยุตินำเข้าวัตถุอันตราย"พาราควอต" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการยกเลิกสารเคมี "พาราควอต" ยันหน่วยงานรัฐต้องเห็นแก่สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษเกชา แฉ่ฉาย เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้เดินหน้ายกเลิกสารเคมีพาราควอตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 3 ประเด็น คือ 1.ให้มีการประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอตตั้งแต่ 1 ม.ค.63 2.สร้างความรู้ความเข้าใจและควบคุมการใช้สารพาราควอต และ 3.พิจารณาใช้สารอื่นทดแทน

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารพาราควอต แต่ประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีการพูดถึงคือ การยกเลิกสารอันตรายดังกล่าว ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และยืนยันมติของผู้ตรวจฯ ว่าอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องยกเลิกการใช้สารพาราควอตตั้งแต่ 1 ม.ค.63 โดยผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีการประกาศยกเลิก เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนยังคุ้นเคยกับการใช้สารดังกล่าว และยังไม่มีสารอื่นทดแทน รวมทั้งคิดว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงยืนยันข้อมูลว่าสารดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายไปพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวภายใน 60 วัน โดยมีเป้าหมายคือต้องประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องก็พร้อมที่จะรับฟัง แต่ต้องเป็นเหตุผลอันสมควรว่าเพราะเหตุใดยังคงต้องใช้สารดังกล่าวในการเกษตร ถ้าเหตุผลที่ชี้แจงมาทางผู้ตรวจฯ เห็นว่าไม่เพียงพอ ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน