มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ขุนยวม-เชียงใหม่ ขานรับ สธ. เชิญชวนงดใช้ ‘โฟม’ ใช้ ‘ย่าม-ถุงผ้า’ แทน ‘ถุงพลาสติก’ หวังลดขยะปีละ 2 ล.ตัน (8 ก.ย. 61)

มติชนออนไลน์ 8 กันยายน 2561
ขุนยวม-เชียงใหม่ ขานรับ สธ. เชิญชวนงดใช้ ‘โฟม’ ใช้ ‘ย่าม-ถุงผ้า’ แทน ‘ถุงพลาสติก’ หวังลดขยะปีละ 2 ล.ตัน


แฟ้มภาพ

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามได้หนังสือที่ มส 0332/ว.959 เรื่องขอความร่วมมือหน่วยงานลดปริมาณขยะ ลงวันที่ 5 กันยายน ความว่า เนื่องจากนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและนโยบาย Green & Clean Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลาสติก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาชนะจากโฟม และสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอขุนยวม (พชอ.) ที่มุ่งให้ประชาชนอำเภอขุนยวม ได้ตระหนักถึงการลดใช้พลาสติก และภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปริมาณขยะสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการขยะดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อ.ขุนยวม จึงขอเชิญชวน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในอำเภอขุนยวมปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดใช้ หรืองดซื้ออาหารเพื่อการจัดเลี้ยงในกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุภาชนะโฟม

2. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานใช้ถุงย่าม หรือถุงผ้าบรรจุสิ่งของแทนการใช้ถุงพลาสติก

3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการลดใช้ภาชนะโฟมและพลาสติก โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในสำนักงาน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ทางระบบไลน์หรือเฟซบุ๊ก