มูลนิธิบูรณะนิเวศ

"มาบตาพุด" จัดพัฒนาศักยภาพ นักสืบชายฝั่ง 4.0 (30 ส.ค. 61)

แนวหน้าออนไลน์ 30 สิงหาคม 2561
‘มาบตาพุด’จัด พัฒนาศักยภาพ นักสืบชายฝั่ง4.0 

นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานองค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Gen หรือนักสืบชายฝั่ง 4.0” ของนักเรียนโรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนหนองแฟบ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลงานองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง การสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของนักสืบชายฝั่ง 4.0 ของนักเรียนให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักสืบชายฝั่ง 4.0 ติดตามสำรวจตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังชายฝั่งทะเลในปีต่อๆ ไป

นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2560 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดทำโครงการนักสืบชายฝั่ง 4.0 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ภายใต้แนวคิดการบูรณาการสหวิทยาการ (STEM) มีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอบรมการสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายหาด 3 แห่ง คือ หาดพลา หาดพยูนและหาดหนองแฟบ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพลา และในปี 2561 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Gen “นักสืบชายฝั่ง 4.0” ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายนักสืบชายฝั่ง 4.0 โดยการขยายผลจากโรงเรียนวัดพลา ไปยังโรงเรียนที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล