มูลนิธิบูรณะนิเวศ

‘บิ๊กเต่า’ ชงยุตินำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 432 รายการ เล็งบังคับใช้ใน 6 เดือน (15 ส.ค. 61)

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 15 สิงหาคม 2561
‘บิ๊กเต่า’ ชงยุตินำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 432 รายการ เล็งบังคับใช้ใน 6 เดือน 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ ทส. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในเรื่อง 1.การบังคับใช้กฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในเรื่องการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก โดยทุกภาคส่วนทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร ตำรวจ และท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ 2.ให้ยุติการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกัดศุลกากร 432 รายการ ซึ่งกรมศุลกากรจะเผยแพร่ผ่านคิวอาร์โค้ดให้รับทราบต่อไป โดยจะรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ภายใน 6 เดือน 3.ในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง โดยหลักไม่ให้มีการนำเข้าเลย เว้นแต่ว่าจะสามารถแสดงรายการได้ว่า เมื่อนำเข้ามาแล้วมีมูลค่าสูง มีการอายุการใช้งานยาวนาน เข้ามาแล้วไม่ก่อมลพิษกับประเทศไทย มีการเปลี่ยนอะไหล่และกำจัดได้ 100% ซึ่งเป็นเรื่องของกรมโรงงานฯ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายสินค้าไป เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร จะต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีการกำจัดผงถ่าน ซากสุดท้ายในต่างประเทศ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า 4.ในส่วนของเศษโลหะ การนำเข้าต้องไม่มีการปนเปื้อนมลพิษ และไม่ปะปนชนิดกัน เช่น ถ้านำเข้าเศษเหล็กก็ต้องเป็นเศษเหล็ก หรือทองแดง อะลูมิเนียม ก็ต้องเป็นชนิดนั้นๆ ซึ่งไทยยังขาดแคลนวัตถุดิบเหล่านี้ แต่จะไม่มีการนำมาคัดแยก ต้องเป็นเศษโลหะที่คัดแยกมาเรียบร้อยจากต่างประเทศ ล้างทำความสะอาดไม่ปนเปื้อนมลพิษเอาเข้ามาแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยเท่านั้น ซึ่งมีการรับรองสินค้าจากประเทศต้นทางด้วย และ 5.เศษพลาสติก หลักการคือให้เลิกนำเข้าภายใน 2 ปี หรือปลายปี 2563 แต่การกำหนดโควตาต่างๆ นั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาว่าโควตาที่มีเหลืออยู่และค้างการนำเข้านั้นมีจำนวนเท่าไร และคนทำผิดกฎหมายต้องยกเลิกโควตาก่อน จึงจะทำให้ทราบความชัดเจนและนำมากำหนดโควตาสำหรับปี 2562 และ ปี 2563 ก่อนยุติการนำเข้าได้ทั้งหมด

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการจัดการขยะปนเปื้อนกัมมันตรังสี และแนวทางการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานหามาตรการเพื่อนำมาเสนอที่ประชุมต่อไป