มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ประกาศราชกิจจาฯ เพิ่มชื่อ "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ใหม่ ทส.ขึ้นบัญชีปลาน้ำจืด-ปลาทะเล รวม 12 ชนิด (9 ก.ค. 61)

Green News TV 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศราชกิจจาฯเพิ่มชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองใหม่ ทส.ขึ้นบัญชีปลาน้ำจืด-ปลาทะเล รวม 12 ชนิด 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 กฎหมายลูกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพิ่มบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองใหม่จำพวกปลาน้ำจืดและปลาทะเลอีก 12 ชนิด

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 135 ตอนที่ 46 ก โดยให้เหตุผลในการประกาศว่า โดยที่ในปัจจุบันปลาน้ำจืดและปลาทะเล 12 ชนิด เป็นสัตว์ป่าที่มีจำนวนลดลงมาก และยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ ((Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส (Cites)) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำหรับเนื้อหากฎกระทรวง ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 15-26 ของสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546

ประกอบด้วย ดังนี้ ลำดับที่ 15 ปลากระเบนปีศาจคลิปโค้ง ลำดับที่ 16 ปลากระเบนปีศาจครีปสั้น ลำดับที่ 17 ปลากระเบนปีศาจแคระ ลำดับที่ 18 ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ลำดับที่ 19 ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ลำดับที่ 20 ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ลำดับที่ 21 ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ลำดับที่ 22 ปลาโรนิน หรือ ปลากระเบนท้องน้ำ ลำดับที่ 23 ปลาฉนากเขียว ลำดับที่ 24 ปลาฉนากปากแหลม ลำดับที่ 25 ปลาฉนากฟันเล็ก และลำดับที่ 26 ปลาฉนากยักษ์