มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มธ.ดึง 30 สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน เดินหน้าลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ (5 ก.ค. 61)

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2561
มธ.ดึง 30 สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน เดินหน้าลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ ​

“ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) กล่าวว่า การลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน ต้องร่วมมือกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์

โดย มธ.พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 แห่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย ในการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่

1) ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือจัดเตรียมถุงให้ยืม หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม 2) ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง

3) ลดปริมาณช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซื้อไม่ร้องขอ 4) ยกเลิกภาชนะจากโฟม ทั้งในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และในร้านอื่นๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

“ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จำนวนกว่า 70 สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 30 สถาบัน ซึ่งมีจำนวนนิสิตนักศึกษา รวมกันกว่า 650,000 คน สามารถลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกได้จำนวนมาก”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มธ. ได้ดำเนินโครงการลดใช้พลาสติกในหลากรูปแบบเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อได้ราวร้อยละ 30 หรือราว 1,800,000 ใบ จากปีก่อนหน้า และในปีนี้ เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยให้เป็น ‘ศูนย์’ มธ. จึงร่วมมือกับภาคเอกชนที่ประกอบกิจการร้านค้าปลีกในมหาวิทยาลัย อาทิ 7-Eleven ซึ่งเป็นการลดขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง

“การร่วมมือกันลดการผลิตขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และขยะโฟมของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน ทปอ. รวม 30 แห่ง จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศผู้ผลิตขยะพลาสติกเป็นศูนย์ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย”