มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ติวเข้มแผนจัดการสารเคมี (6 ก.ค. 61)

แนวหน้าออนไลน์ 6 กรกฎาคม 2561
ติวเข้มแผนจัดการสารเคมี

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ผู้ประกอบการ โดยมีสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เข้าอบรม 190 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมอิสติน เขตราชเทวี

สืบเนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการการจัดเก็บ การผลิตและการสะสมสารเคมี การขนส่ง และการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย มากถึง 4,750 แห่งประกอบกับจากฐานข้อมูลบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายพบ มีสถานประกอบการที่มีระดับความเสี่ยงสูงร้อยละ 6.89 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งจากการสุ่มสำรวจสถานประกอบการในปี 2561 จำนวน 200 แห่ง พบว่าร้อยละ 90 ไม่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี กรุงเทพมหานครจึงจัดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันจัดทำแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย