มูลนิธิบูรณะนิเวศ

พลิกคดี บ.ทีพีไอ-พวก ออกเอกสารสิทธิ์ จ.สระบุรี 2.6 พันไร่ ก่อนโฉนดปลอมโผล่ซ้ำ (26 มิ.ย. 61)

สำนักข่าวอิศรา 26 มิถุนายน 2561
พลิกคดี บ.ทีพีไอ-พวก ออกเอกสารสิทธิ์ จ.สระบุรี 2.6 พันไร่ ก่อนโฉนดปลอมโผล่ซ้ำ

พลิกคดี บ.ทีพีไอโพลีน-พวก โดน ป.ป.ช. สอบออกเอกสารสิทธิ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 77 แปลง 2,621, ไร่ ล่าสุด ตร.ปปป.-ปปง. บุกสอบปม อดีต จนท. ปั้มโฉนดปลอมให้โรงปูน ระเบิดหิน พันที่ปรึกษาอดีต สนช. ซ้ำรอยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

นับเป็นคดีที่สอง สำหรับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ที่เกี่ยวข้องกับคดีการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ จ.สระบุรี

ล่าสุด 25 มิ.ย.2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่ข่าวระบุว่า เมื่อ วันที่ 22 มิ.ย. 2561 นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการปราบปรามการทุจริต ได้เข้าร่วมกับ พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา ผู้บังคับการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผบก.ปปป.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่ดิน เข้าตรวจค้นที่ทำงานในโรงปูนทีพีไอ บ้านพัก และเหมืองหิน ( ในอ.แก่งคอย จ.สระบุรี) รวม 3 จุด ซึ่งเชื่อว่ามีการกระทำความผิดและเป็นที่เก็บเอกสารปลอมโฉนดที่ดินที่ขายให้โรงงานปูนทีพีไอ เป็นการขยายผลจากการเข้าจับกุมนายจรูญศักดิ์ เอกสวัสดิ์ อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เกษียณอายุราชการแล้ว 8 ปียอมรับว่าได้ออกโฉนดที่ดินปลอมเพื่อขายให้กับโรงงานทีพีไอ ผู้ร่วมขบวนการอีก 2 คน คือนายจักราวุธ นิตยสุทธิ อายุ 75 ปี ที่ปรึกษาบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549 และนายณรงค์พล แก้วสาร อายุ 55 ปี ผู้ควบคุมงานโรงปูนพีทีไอ ฐานร่วมสนับสนุนอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินที่ปลอมแปลงโฉนดที่ดิน โดยมีการนำแบบพิมพ์ของกรมที่ดินมาเขียนปลอมเสมือนทำโฉนดที่ดิน แล้วนำไปขายมอบให้นิติบุคคลเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว (http://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/8330, http://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/8301)

1.นายประณีต สุทธานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
2. นายณรงค์ สำเภาเงิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6)สำนักงานที่ดินอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
3. นายสิงห์ชัย สุนทรธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการที่ดิน 4 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ช่วยราชการสำนักงานที่ดินอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
4. นางจารุณี มวลทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 สำนักงานที่ดินอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
5. นายนิมล จันทรปรรณิก ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี กรมที่ดิน
6. นายชนะพงษ์ แจ้งกระจ่าง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 6) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
7. นายวิโรจน์ พรหมชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. นายฉัตรทอง บุญสว่าง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
9. นายมนัส ไปนอก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
10. นายสุชาติ ปุญญอมรศรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกำนัน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
11. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี กรมการปกครอง
12. นายสะอาด บุญเกิด กรณีลงชื่อเป็นพยานในคำขอถ่ายเอกสาร ส.ค.1
13. นายวินัย ชลารักษ์ ป่าไม้อำเภอมวกเหล็กกรมป่าไม้
14. บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด โดยนายโกศล สินธวานนท์ และนายมนตรี เกรียงวัฒนา

มติ ป.ป.ช. เมื่อ 5 ส.ค. 2551

- ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี

- เนื่องจากกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นายปราณีต, นายณรงค์, นายวิโรจน์, นายชนะพงษ์ ออกจากราชการในกรณีนี้แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะต้องดำเนินการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 อีก ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้างต้น ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

- สำหรับ นายมนตรี เกรียงวัฒนา นายนาวี ตั้งมโนวิริยะ นายกมล ถาวรเศรษฐ์ นายพงษ์พันธ์ วิบูลย์จันทร์ นายกรัณย์ พิพิธสมบัติ นางสาวบุษบา ชัยวาระนนท์ นางภัทรา ชวนะคุรุ นายประสิทธิ์ ชาญสิทธิโชค นายปรัชญา จันทราทิพย์ นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์นายคม อักษรานุเคราะห์ นายสันธาน ชัยพันธ์วิริยาพร นายอนุกูล ปิยะปกรณ์ นายราชันย์ ธีรนรเศรษฐ นายธนพนธ์พวงปาริชาติ นายปัญหา แต่งสิงห์ตรง นายนคร คันธอุลิส นายเพิ่มพงศ์ เมฆอังกูล นายไพบูลย์ ภัททิยไพบูลย์ นางสาวสนธยา สังขพงศ์ นางทัศนีย์ พัฒนพิฑูรย์ นายไวพจน์ คดบัว นายยงยุทธ เจริญรัตน์ นายไชยวัฒน์ พรมมา นายสำเนียง นามบุตร นายยศถา แสนหาญ นายสวาท ตะโน นายสมหมาย วงศ์ภักดี นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี นายแสงจันทร์ เพ็ชรภา นายสุดใจ เพ็ชรภา นายประเทืองชฎาจิตร นายประทีป ชฎาจิตร นายสมพงษ์ ลาทนาดี นายหมุย ทองสุข นายสงวน วัยสุภี นายทองสุข ศรีอ่อน นายบุญทิ้ง สนขุนทด นายอชิตศักดิ์ สรสิทธิ์ นายอำนวย ลาทนาดี นายบุญส่ง ลาทนาดี นายทองใสเพ็ชรภา นายชาญ ปู่แก้ว นายเล็ก ชฎาจิตร นายคำพัน เพ็ชรภา และนางทองใบ เพ็ชรภา นั้น เนื่องจากขาดอายุความที่จะดำเนินคดีอาญาแล้ว จึงให้ยุติการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และการดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว (คดีแดงเลขที่ 26834551, 26849551) https://www.nacc.go.th/cul_resource.php?Page=2

กระนั้น ไม่มีข้อมูลว่า ผลคดีรายผู้ถูก ป.ป.ช.ชี้มูล ในชั้นต่อมาเป็นอย่างไร?

กระทั่งอีก 10 ปีต่อมาเกิดเป็นคดีที่สอง ต้องรอดูผลต่อไป