มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ขึ้นค่าขยะตันละ 400 ลงขันเอกชนสร้างโรงกำจัด 2 พันล. (1 ก.ย. 60)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 1 กันยายน 2560
ขึ้นค่าขยะตันละ 400 ลงขันเอกชนสร้างโรงกำจัด 2 พันล.

อปท.33 แห่ง เพิ่มภาระค่ากำจัดขยะ หลังสภาเทศบาลนครโคราช รับมติขึ้นค่ากำจัดขยะตันละ 400 บาท เพื่อใช้งบมาร่มลงทุนกับเอกชน สร้างโรงกำจัดขยะมูลค่า 2 พันล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กันยายน นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ได้เปิดประชุมสภา ทน.ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 5 วาระ โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน.ฯ พร้อมรองนายก 4 คน สมาชิกสภา 24 คน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวาระที่ 5 นายสุรวุฒิ ฯ นายก ทน.ฯ ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ขยะมูลฝอยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยชี้แจงปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้สมาชิกสภารับทราบพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ว่า ในแต่ละวันจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งในเขต อ.เมือง บางแห่งของ อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โนนสูง รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ขนขยะกว่า 420 ตัน มากำจัดที่ศูนย์ขยะมูลฝอยที่ 3 แต่ขีดความสามารถของระบบจัดการขยะถูกออกแบบมารองรับเฉพาะของ ทน.ฯ ไม่เกิน 230 ตัน จึงเกิดปัญหาขยะสะสมตกค้างกว่า 4.4 แสนตัน ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำเสียและกลิ่นรบกวนที่เกิดจากปริมาณขยะถูกใช้งานเต็มพื้นที่บ่อฝังกลบ

ทน.ฯ ฐานะบริหาร จัดการศูนย์ขยะฯ ได้ดำเนินการทุกอย่าง ทั้งจัดกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทางจนถึงขั้นประกาศหยุดรับกำจัดขยะพร้อมขอความอนุเคราะห์กองทัพภาคที่ 2 ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลง 50 ไร่ จัดทำบ่อฝังกลบชั่วคราว และพื้นที่ 153 ไร่ จัดทำโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ ซึ่งเป็นการดำเนินการในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท อปท.ที่ร่วมโครงการ ฯ ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยเดิมตันละ 300 บาท ได้ถูกปรับขึ้นตามอัตราเริ่มต้น 400 บาทและเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ สมาชิกสภาฯ ได้เห็นชอบในญัตติจึงยกมือสนับสุนน

นายสุรวุฒิฯ นายก ทน.ฯ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต โดยทน.ร่วมลงทุนกับเอกชน เพื่อสร้างโรงกำจัดขยะด้วยการเผาทำลายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้อีก นอกจากนี้ยังมีการป้องกันไม่ให้น้ำที่ปะปนมากับขยะหรือเกิดจากการชะล้างลงสู่ดินอย่างเด็ดขาด จึงสามารถนำน้ำกลับมาบำบัดและใช้ประโยชน์ได้อีก โดยคิดค่าบริหารจัดการขยะตันละ 400 บาท
“ขอขอบคุณกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 ที่อนุเคราะห์ให้เทศบาลนครฯ ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 แปลง ใช้ก่อสร้างโรงงานเผาขยะและพื้นที่ฝังกลบขยะชั่วคราว จะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการจัดการขยะของ อปท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ” นายสุรวุฒิฯ นายก ทน.ฯ กล่าว
คลิปข่าว