มูลนิธิบูรณะนิเวศ

กพร. ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตร ภายใต้ "พ.ร.บ. แร่ฉบับใหม่" (4 ก.ย. 60)

เว็บไซด์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 4 กันยายน 2560
กพร.ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตร อยู่ภายใต้ตาม พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่

นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงดำเนินการคำขออาชญาบัตร ประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ตามขั้นตอนปกติ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติของผู้ขอ ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ มาตรการและกองทุนต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชน เมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน จึงประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นจึงนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ยื่นคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรทำเหมืองแร่ และต่อใบอนุญาต ที่ยังค้างอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 40 ราย ซึ่งหากไม่สามารถพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จ ก็จะดำเนินการคำขอทั้งหมดเข้าสู่ภายใต้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทันที ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผ่อนปรนใดๆ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน ซึ่งการเป็นผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่