มูลนิธิบูรณะนิเวศ

"พาณิชย์" ไฟเขียวบริษัทต่างด้าวลงทุนในไทยเดือน ก.ค.อีก 30 ราย (31 ก.ค. 55)

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2555
"พาณิชย์" ไฟเขียวบริษัทต่างด้าวลงทุนในไทยเดือน ก.ค.อีก 30 ราย

"พาณิชย์" อนุญาตต่างด้าวอีก 30 รายลงทุนในไทย มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 700 ล้านบาท คาดจ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน ส่วน 7 เดือนไฟเขียวต่างด้าวเข้ามาลงทุนแล้ว 184 ราย เงินทุนกว่า 5 พันล้านบาท

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค. 2555 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 30 ราย มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 737 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 176 คน

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ได้แก่

1. ธุรกิจบริการ จำนวน 12 ราย คิดเป็น 40% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 162 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่อาคาร ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ บริการทางบัญชี และบริการด้านการตลาด เป็นต้น ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหมู่เกาะเคย์แมน

2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 9 ราย คิดเป็น 30% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 28 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และมาเลเซีย

3. คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ราย คิดเป็น 16% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 534 ล้านบาท ได้แก่ บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์และท่อร้อยสายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบลานไกไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริการด้านวิศวกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันให้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

4. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็น 7% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าและพื้นที่สื่อโฆษณา ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ เยอรมนี และสิงคโปร์

5. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย คิดเป็น 7% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 7 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของยานพาหนะและเคมีภัณฑ์ไฮเปอร์คลีนที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเลนส์และจอภาพของสินค้าต่างๆ ประเทศที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 184 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% หรือเงินทุนเพิ่มขึ้น 605 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน