มูลนิธิบูรณะนิเวศ

กรมควบคุมมลพิษเรียกผู้ประกอบการหารือแก้ปัญหาน้ำเสีย (27 ก.ค. 55)

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 27 กรกฎาคม 2555
กรมควบคุมมลพิษเรียกผู้ประกอบการหารือแก้ปัญหาน้ำเสีย

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบต่อการปล่อยน้ำเสียออกสู่แห่งน้ำตามธรรมชาติในวันนี้ ว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก่อให้เกิดมลพิษ หรือผู้ควบคุม ได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ช่วยลดผลกระทบปัญหามลพิษทางน้ำที่จะระบายออกสู่สาธารณชน

 ซึ่งการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียบางแห่งไม่เปิดระบบ หรือเปิดบ้างปิดบ้าง จึงทำให้มีน้ำเสียระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทางกรมควบคุมมลพิษจึงได้มีความพยายามลดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการ ลดการกระทำผิดกฎหมายสร้างมาตรฐานรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ผู้ประกอบการได้มีการวางแผนก่อที่กฏหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 2 สิงหาคมนี้ จึงมีความสำคัญที่จะต้องให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อม

ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมต้องจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หากละเลยมีโทษทั้งจำทั้งปรับ จึงได้เชิญผู้ประกอบการแต่ละแหล่งกำเนิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามกฎกระทรวงและสามารถปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดโดยจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานควบคุมมลพิษเช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ต่างๆต่อไป